อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดดู่ 1. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีดังนี้ 2. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 3. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 4. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 6. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 7. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 9. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 10. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 11. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 12 ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 13. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 14. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 15. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 16. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 17. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดา และเด็ก 18. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 19. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 20. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 21. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 22. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 23. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 24. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด