พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding 3 โครงการ 
2ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 ม.8 ม.12 ม.13 จ่ายขาด 12 โครงการ 
3ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.3 ม.15 จ่ายชาด 6 โครงการ 
4ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.4 ม.8 ม.14 จ่ายขาด 8 โครงการ 
5ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ เสริมผิวจาราจรลาดยางพารา 6 โครงการ 
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ม.14 ม.8 จ่ายขาด 4 โครงการ 
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้่างซ่อมคอมพิวเตอร์(พัสดุ) 
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฌครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุข 
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.8 ม.9 ม.12 ม.14 จ่ายขาดสะสม 6 โครงการ 
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.9 ตามเทศบัญญัติ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 
5แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3) 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม 
2คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่อง การแต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลน้ำโสม 2560 
3 คู่มือ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 
4 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม 
5 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.น้ำโสม ลว. 1 ตุลาคม 2561 ทต.น้ำโสม 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติคณะรัฐมนตรี 
2ร่างระเบียบ นร ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคา