พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) 
2พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2529 (เล่ม 103 ตอนที่ 135 4 สิงหาคม 2529) 
3- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
5- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหริอหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 
6- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
7- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
8- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
9- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
10- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม 
11กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
12พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
13- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
14- พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 
15- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
16- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
17- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
18- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 
19- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2554 
20- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
21- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
22- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขถึงฉบับบที่ 13 พ.ศ.2552