ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สภาเทศบาลตำบลเคียนซา ได้กำหนดปร ะชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ (หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเป็นไปตามที่ทางสภากำหนด) เชื่อมโยง ...
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเคียนซา กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน วันจันทน์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ขบวนแห่เทียนพรรษา เคลื่อนที่จากถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเคียนซาถึงสามแยกร้านดาวรุ่ง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขาภิบาล จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนเพิ่มประชาสรรค์ เข้าสู่วัดเพ็งประดิษฐาราม เวลา 10.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลเคียนซา โทร. 0 7738 7361 ***แต่งกายด้วยผ้าไทย*** เชื่อมโยง ...
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วย การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... ในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. .... นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนประกอบ การจัดทำร่างกฎกระทรวง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎกระทรวงอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย อ่านร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....http://www.dla.go.th/pub/256105_1.pdf อ่านร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ....http://www.dla.go.th/pub/256105_2.pdf เทศบาลตำบลเคียนซาจึงขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง ได้ที่ http://www.dla.go.th/pub/survey256105.jsp เชื่อมโยง ...
ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2562 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 เรื่อง บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายซารีอะห์ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด