ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
เทศบาลตำบลสิชลมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (05/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องประมูลราคาเพื่อดำเนินการในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลสิชล (05/01/2565)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลสิชล ประจำปี 2565 มาเพื่อทราบ (05/01/2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มาเพื่อทราบ (05/01/2565)
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05/01/2565)
แผนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05/01/2565)
ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (01/07/2564)
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น (01/07/2564)
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร (01/07/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลสิชล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (01/07/2564)