ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ช่องทางการให้คำปรึกาาออนไลนื "เพื่อนครอบครัว : Family Line" (17/09/2564)
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา (10/09/2564)
การขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2-5 ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา (09/09/2564)
รายชื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ (02/09/2564)
รายชื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการมอบถุงยังชีพ (02/09/2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป้นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (27/08/2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ CPU และเครื่องปริ้นเตอร์ (20/08/2564)
รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (20/08/2564)
การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จ.พังงา (19/08/2564)
รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ (18/08/2564)