แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17/01/2565)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) (17/01/2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05/01/2565)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (27/01/2564)
แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (27/01/2564)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (07/01/2564)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (07/01/2564)
แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 (26/08/2562)
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (26/08/2562)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26/08/2562)