กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3). วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
พระราชบัญญติเทศบาล (ฉบับที่ 14) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาญให้ อปท พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาญให้ อปท พ.ศ.2542 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด