คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิชล วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติประจำปี 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คำสั่้งเทศบาลตำบลสิชล เรืี่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบประจำศุนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
คำสั่งเทศบาลตำบลสิชล เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสิชล/การแต่งตั้งผุ้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสิชล วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด