พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เเผนการดำเนินงานประจำปี 
2เเผนพัฒนาท้องถิ่น 
3เเผนอัตรากำลัง 
4โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5งบการเงินประจำปี 
6งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
7แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง