ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(5 ราย)
1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)