ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564
1. เอาสามีไปใช้ฟรีๆไม่ได้นะ 2. ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ 3. ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 4. ความเห็นพนักงานสอบสวน 5. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
1. เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ 2. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น 3. ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า 4. ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร 5. แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
1. เอาสามีไปใช้ฟรีๆไม่ได้นะ 2. ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 3. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
1. เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ 2. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น 3. ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า 4. ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร 5. แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เชื่อมโยง ...
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด