ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-04 สายทางบ้านบุ หมู่ที่ 3 บ้านบุ ตำบลบุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-06 สายทางบ้านโคกหนองหิน - บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน ตำบลบุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ (วัดถนนถั่ว) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-01 (สายไก่โต้ง - บ้านบุกระสัง) หมู่ที่ 8 ตำบลบุกระสัง 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/01/2562)