ด้านการจัดหาพัสดุ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (21/02/2563)
แผนการจัดหาพัสดุ (02/08/2562)
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (02/08/2562)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 (02/08/2562)