- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (21/02/2563)
บทบาทหน้าที่ของเทศบาล (02/08/2562)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลสาลเจ้าไก่ต่อ (02/08/2562)
ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประัจำปี 2562 รอบที่ 1 (02/08/2562)
ประกาศใช้คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวก (02/08/2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปี 2562 (02/08/2562)
ประกาศสรรหาบุคคลากร/ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (02/08/2562)
ประมวลจริยธรรม (02/08/2562)
แผนการจัดหาพัสดุ (02/08/2562)
แผนการปฏิบัติงานประจำปี (02/08/2562)