- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (19/09/2565)
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (21/10/2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลบางพูน (21/10/2564)
แผนดำเนินงาน ปี 2565 (21/10/2564)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 (01/10/2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (19/06/2562)