ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ ๒ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 2 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยอดีต สท วิริยะ วารีกุล) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๒ (ซอยปิ่นไสว) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25 (ดีเป็นธรรม) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด