ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคมจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ ม.4 บ้านสระสะแก (หนองลูกควาย) ต.บุกระสัง กว้าง 115 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 53,743 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ ม.3 บ้านบุ (โกรกน้ำซับ) ต.บุกระสัง กว้าง 160 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,769 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ ม.6 บ้านประชาสามัคคี (มาบใหญ่) ต.บุกระสัง กว้าง 80 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 58,200 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 บ้านบุ (ระหารใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านบุ ตำบลบุกระสัง กว้าง 65 เมตร ยาว 167 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 75,985 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-04 สายทางบ้านบุ หมู่ที่ 3 บ้านบุ ตำบลบุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-06 สายทางบ้านโคกหนองหิน - บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน ตำบลบุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ (วัดถนนถั่ว) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-01 (สายไก่โต้ง - บ้านบุกระสัง) หมู่ที่ 8 ตำบลบุกระสัง 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด