ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางระบบระบายน้ำซอยลุงใหญ่ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้ทางด่วน หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองบางพูนในพื้นที่หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพิ่มเติมอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขขี 2/7 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 (บ้านนายสุนทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพิ่มเติมอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคากลางราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย4 (บ้านนายจำลอง เกษแก้ว) หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามเด็กเล่นหมู่ที่3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเดินเท้า, บ่อพักและฝาบ่อภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านป้าหงบ-บ้านป้าทุเรียน หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย4 (โรงหมู) จ่อจากเดิม หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงกระดาษ หมู่ที่2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณภายในเขตเทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตเทศบาล (หน้าหมู่บ้านสินธร หมู่ที่3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยวัดบางพูน บริเวณอู่แท็กซี่ หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และรางวี ซอยสุขขี2/5 หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้าง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพูน ศูนย์ที่1 (สุขขี) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยวัดบางพูน บริเวณอู่แทกซี่ หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหมู่ไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขขี 1/19 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสุขขี1 บริเวณหน้าองค์พระไปซอยชายคลอง หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านลุงสง่า พูนเพิ่ม (ในซอยบัวยายมี) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเอกมงคล(3ไร่) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขขี1 หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างจากหน้าเทศบาลตำบลบางพูน จนสุดถนนบางหลวงหัวป่า หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกราคากลางและประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากหน้าเทศบาลตำบลบางพูนจนสุดถนนบางหลวงหัวป่า หมู่ที่3 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด