ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(31 ราย)
25 (81%) 6 (19%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)