ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นางปิยนุช บุตรรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต และข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด