ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินโครงการจิตอาสา
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริการส่วนตำบลบ้านใหม่ร่วมกับ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ พระราชาณุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ในวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เดินทางมาตรวจราชการ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด