ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชาสัมพันธ์ กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๔ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน พระนครศรีอยุธยา (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน พระนครศรีอยุธยา (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน พระนครศรีอยุธยา (09/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน พระนครศรีอยุธยา (09/08/2564)