ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลบางซ้ายได้จัดให้มีวาระประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางซ้าย (ชั้น ๒) อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13/05/2564)
เทศบาลตำบลบางซ้าย พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (29/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหม่ (29/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) เพิ่มเติม และคำสั่งจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ (28/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (23/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ การออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) (23/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ คำวั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ (23/04/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (23/04/2564)