ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประชุมชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10/06/2564)
เทศบาลตำบลบางซ้าย เปิดประชุมสภาครั้งแรก (08/06/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2564 (08/06/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 21/2564 (08/06/2564)
ประชาสัมพันะ์ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 (08/06/2564)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรเร่งการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก (24/05/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ (24/05/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) สำหรับเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (13/05/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ (13/05/2564)