- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคัน หมู่ที่ 2 (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ปีงบประมาณ 2563 (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง่ สายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ 4 (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ 1 (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง (17/09/2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือ หมู่ที่ 1 (17/09/2563)