แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (05/06/2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (05/06/2562)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (05/06/2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส (05/06/2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (05/06/2562)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (05/06/2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (05/06/2562)
รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ (26/10/2561)
แผนอัตรากำลัง (22/08/2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (12/06/2561)