เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด