กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ ... เชื่อมโยง
ประกาศ กขร.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ กขร.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกาศคณะกรรมการข้อม ู ลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ้ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด