กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สรุปผลสถิติผู้เข้าใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.โฆษิต วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด