เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
รายงานผลการตรวจสอบต่าง ปี ๒๕๖๑ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วัน พุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ(สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด