แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
แผนอัตรากำลัง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด