พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม 
3แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 
4แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
5แผนอัตรากำลัง 
6รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ 
7 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส 
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการบริการประชาชน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3 แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาฯ 
4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ พ.ศ.2560 
5 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาฯ พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2 
6 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจฯ ฉบับที่ 2 
7 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร