ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
2 (67%) 1 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(5 ราย)
3 (60%) 2 (40%) 0 (0%)