ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการยกเลิก การเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษี, การติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร, การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, การติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน, การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ, การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด