ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเขาสามยอด รับการตรวจประเมินการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด รับการตรวจประเมินการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประกวดการจัดการด้านสาธารณภัยดีเด่นประจำปี 2564 ระดับเขตโดยมีนางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ดังกล่าว เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร้วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นำโดย นางจรรยงค์ ธราสิทธิ์ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดประชุม พนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนเมษายน โดยมีการเน้นย้ำข้อปฏิบัติของพนักงานรวมถึงการตั้งจุดบริการในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ และมีการรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเอง และประเทศไทย ด้วยการไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด