ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุกน้ำอเนอกประสงค์
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ร่างเอกสาร เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด