ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด