ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน บริเวณชุมสว่างชาติพัฒนา , ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนอินทรศักดิ์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง โครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน บริเวณชุมสว่างชาติพัฒนา , ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนอินทรศักดิ์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง จำหน่ายพัสดุ (ถังคลอรีนเปล่า ขนาดบรรจุถังละ 25 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด