ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด