กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การขอใบรับรองก่อสร้างหีือการเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จังหวัดที่ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด