กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แผน/โครงการ การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด