กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทความเผยแพร่ความรู้ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับ อปท. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด