กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
มติคณะรัฐมนตรี ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๓๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๒ ง วันที่ประกาศ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๒๑) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ พิเศษ ๒๔๔ ง วัน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด