มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๖) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๗๑) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (๐๕๐๓/๕๙) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีควรทราบ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๑๖) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๙) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๔) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด