พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบาย/ยุทธศาสาตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
2วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2ข้อบัญญัติ อบต.หนองแก ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
3แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
2คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
3 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
4 คำสั่งมอบหมายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา/สอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานสรุปผลการจัดซ้อจัดจ้างประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
2 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
3แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
4 แผนพัฒนาบุคลากร ปี60-63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
5 กฎกระทรวง กำหนดกกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
6 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
7 กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
8 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
9 แบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
12 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2542 
13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
14รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
15หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
16การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
17 คำสั่งการมอบหมายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
18 คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
19นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
20 แผนผังขั้นตอนกาารให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
21รายงานงบการเงิน ต.ค.61-ม.ค62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
22สขร.1 เดือน เม.ย.62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
23หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
24รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
25สขร.ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับ อปท. 
2มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 
4บทความเผยแพร่ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผน/โครงการ การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
2การขอใบรับรองก่อสร้างหีือการเคลื่อนย้ายอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 
3ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก