โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.จอมบึง
  • ผลการพิจารณาที่หน่วยงานดำเนินการ
  • ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน รายเดือน
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -