ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนโคกมะรื่นเหนือ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรี นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนโคกมะรื่นเหนือ เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เทศบาลตำบลท่าตะโกได้เข้าร่วมโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าตะโก ได้เข้าร่วมโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินและเทศบาลตำบลท่าตะโกเข้าร่วมการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง มอบถุงยังชีพพร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการของร้านค้า ร้านอาหาร โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ณ ตลาดนัดวันพุธ อ.ท่าตะโก และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด