ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดแปดธันวา
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรม พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ซึ่ง เทศบาลได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตลาดแปดธันวา ในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง เชื่อมโยง ...
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตรวจติดตามแผง/ร้านค้า และมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ได้กำหนดตรวจติดตามแผง/ร้านค้า และมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า Q ในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลท่าตะโก พร้อมด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้จัดโครงการ ปันยิ้ม สร้างสุขเคลื่อนที่ ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด