ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
แถลงการณ์เชื่อไวรัสโควิค COVID-19 (31/03/2563)
มาตรการดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโควิค(COVID-19) ของจังหวัดพิษณุโลก (31/03/2563)
ข้อบังคับและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (31/01/2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ. 2540 (05/08/2562)
ปรระกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (20/06/2562)
ประกาศเ่จตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (13/06/2562)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว?าด?วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 (15/05/2562)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (15/05/2562)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อบต. (30/01/2562)
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (24/01/2562)