ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น (02/07/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโรค Covid-19 (01/07/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก ประจำปีการศึกษา 1/2563 (30/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง จัดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" โดยได้จัดทำป้ายรณรงค์ติดประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก (26/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เข้าตรวจความสะอาดของสระว่ายน้ำก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก (25/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าตะโก ครั้งที่ 3/2563 (25/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เข้าตรวจร้านค้าภายในตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาลท่าตะโก (23/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก (19/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก (18/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เทศบาลตำบลท่าตะโก ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ (16/06/2563)